logo
Sociální služby města Havlíčkova Brodu
„Člověk člověku je vším.“

Denní stacionář

Poslání

Posláním denního stacionáře je poskytnutí odpovídající pomoci a podpory seniorům a osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku či zdravotního omezení a které nemohou nebo nechtějí zůstávat sami ve svém domácím prostředí a to takovým způsobem, který podpoří jejich stávající schopnosti a dovednosti a omezí tak jejich sociální vyloučení.

Cíle

  1. Vyplnění volného času podle individuálních potřeb a přání klienta
  2. Pravidelná pomoc při zajištění základních životních potřeb v bezpečném prostředí
  3. Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek
  4. Umožnit uživatelům nadále žít ve svém přirozeném prostředí

Zásady

  1. Poskytnutí odpovídající péče a podpory v bezpečném prostředí
  2. Respekt k přáním a potřebám klienta s důrazem na individuální přístup
  3. Profesionální a rovný přístup ke klientům

Cílová skupina

  1. Senioři, kteří vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu nechtějí nebo nemohou být během dne ve svém přirozeném prostředí.
  2. Zdravotně postižené osoby starší 27 let, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu omezení nechtějí nebo nemohou být během dne ve svém přirozeném prostředí.

Věková struktura

1. dospělí ve věku 27 – 64 let

2. mladší senioři ve věku 65 – 80 let

3. starší senioři ve věku nad 80 let

Místní dostupnost

Služba je poskytována osobám, které se nacházejí na území města Havlíčkův Brod a dále v přilehlých obcích Březinka, Herlify, Horní Papšíkov, Jilemník, Květnov, Mírovka, Novotnův Dvůr, Občiny, Perknov, Poděbaby, Suchá, Svatý Kříž, Šmolovy, Termesivy, Veselice, Vršovice, Vysočany, Zbožice a z okolních obcí do 10 km od sídla SSMHB. Pokud si klient zajistí vlastní dopravu do zařízení a z něj, může být i občanem jiných obcí.

Negativní vymezení

Služba není určena osobám, které z různých důvodů (důsledek psychického onemocnění, životní styl, vlastní přesvědčení) nechtějí nebo nejsou schopny respektovat pravidla poskytování služby denního stacionáře.

Služba se neposkytuje osobám, které trpí infekčním onemocněním.

Služba se neposkytuje osobám, které potřebují akutní zdravotní péči nebo jsou imobilní.

Základní poskytované činnosti

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,

2. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík,

3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru,

4. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

1. pomoc při úkonech osobní hygieny,

2. pomoc při použití WC,

c) poskytnutí stravy: zajištění stravy přiměřené době poskytování služby a odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

1. pracovně výchovná činnost,

2. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

3. vytvoření podmínek pro zajišťování přiměřeného vzdělávání nebo pracovního uplatnění,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,

f) sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů.

Provozní doba

pondělí – pátek od 6:30 hod. do 17:00 hod

Kapacita pro ambulantní formu služeb

Kapacita služby je 30 uživatelů.

Úhrady za poskytované sociální služby

Sazby za jednotlivé úkony jsou stanoveny v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. a vyhláškou č. 505/2006 Sb. Sazebníky úhrad pro jednotlivé typy služeb schvaluje Rada města Havlíčkova Brodu. Uživatel platí jen za úkony, které mu byly skutečně poskytnuty.

 

 

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru